خدمات ارتودنسی در مطب دکتر سید مهدی هاشمی


ارتودنسی متحرک پلاک فانکشنال Functional

ارتودنسی متحرک پلاک فانکشنال Functional

ارتودنسی متحرک پلاک پیچ دار

ارتودنسی متحرک پلاک پیچ دار

ارتودنسی متحرک پلاک ساده

ارتودنسی متحرک پلاک ساده

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی نامرئی

ارتودنسی ثابت یک فک

ارتودنسی ثابت یک فک

ارتودنسی ثابت دوفک با جراحی فک

ارتودنسی ثابت دوفک با جراحی فک

ارتودنسی ثابت دوفک بدون کشیدن

ارتودنسی ثابت دوفک بدون کشیدن

ارتودنسی ثابت دوفک با کشیدن

ارتودنسی ثابت دوفک با کشیدن