بیوگرافی دکتر سید مهدی هاشمی متخصص ارتودنسی :دریافت دکترای عمومی در سال 1379 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دریافت دکترای تخصصی در سال 1382 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مدت 5 سال
هدایت 10 تز دانشجویی و 4 طرح تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ایراد چندین سخنرانی تخصصی در کنگره های عمومی و تخصصی
دارای 3 مقاله در مجلات داخلی و 2 مقاله در مجلات آمریکا و انگلستان
سخران اصلی سه Post Congress Course در دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی شیراز و مشهد در خصوص Micro Implants in Orthodontics
مشاور هفته نامه سلامت